Obchodní podmínky podmínky nákupu, reklamace a informace o doručení

Obchodní podmínky internetového obchodu

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě skotchka.cz

Úvodní ustanovení

 1. Tyto závazné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě skotchka.cz. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemný obchodní vztah mezi prodávajícím, kterým je provozovatel tohoto internetového obchodu a kupujícím (zákazníkem). Veškeré obchodní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy dle Občanského zákoníku platného od 1.1.2014 a zákonem č. 634/1992 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele. Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.
 2. Níže uvedené podmínky platí pro internetový obchod skotchka.cz, IČ: 48782416, DIČ: CZ520114353. Tyto podmínky vymezují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím (Vaše osoba).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky, učiněné prostřednictvím internetového obchod skotchka.cz, jsou závazné. Postup, jak vybrat požadované zboží a jak provést objednávku, najdete na stránce Jak nakupovat.
 2. Kupní smlouva vzniká a je platná v okamžiku odeslání objednávky kupujícím (zákazníkem). Potvrzení objednávky je kupujícímu(zákazníkovi) doručeno na emailovou uvedenou v objednávce a to ve formě kopie zadané objednávky. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek zboží a jsou platné v okamžiku odeslání objednávky(uzavření kupní smlouvy)
 5. Ceny za dopravu jsou uvedeny v tabulce,která je k dispozici na stránce Doprava a platba.
 6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
 7. Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Prodávající je plátcem DPH - veškeré ceny za zboží jsou konečné, včetně DPH a neobsahují cenu za dopravu.

Práva a povinnosti prodejce

 1. Prodejce má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky, pokud nebude dohodnuto jinak; v případě platby předem na účet do dvou pracovních dnů od přijetí platby. Nebude-li možné zboží v tomto termínu expedovat, oznámí to prodejce zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. Totéž platí i v případě souběhu objednávek,kdy zboží objednané více zákazníky ve stejný den je skladem pouze v omezeném množství kusů popř.při objednání zboží v jiné variantě,než která je v okamžiku zadání objednávky skladem.O tomto odmítnutí popř.stornu objednávky zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
 2. Prodávající se zavazuje osobní údaje které mu poskytl nakupující, neposkytovat žádným třetím osobám. Na žádost zákazníka prodávající údaje vymaže z databáze zákazníků. Kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede.

Práva a povinnosti nakupujícího

 1. Nakupující se zavazuje odebrat objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.
 2. Nakupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující(zákazník) v souladu s Občanským zákoníkem v platném znění od 1.1.2014 právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu do 14 kalendářních (ne pracovních) dní od převzetí zboží.
 2. Kupující(zákazník) v případě využití práva na odstoupení od kupní smlouvy musí odeslat zboží zpět do 14 dní od data tohoto odstoupení.
 3. Při odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů hradí kupující(zákazník) poštovné za zaslání zboží zpět prodávajícímu.
 4. Prodávající vrátí kupujícímu na bankovní účet celou kupní cenu za zboží včetně nákladů na nejlevnější možnost dopravy ke kupujícímu a to do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.Ne však dříve než bude zboží od kupujícího doručeno zpět nebo kupující prokáže, že je odeslal. U plateb na Slovensko bude vrácená částka snížena o zaplacený poplatek za mezinárodní platební příkaz.

Podmínka vrácení peněz:

 1. Kupující(zákazník) oznámí odstoupení od kupní smlouvy na email prodávajícího:
 2. Kupující(zákazník) odešle zásilku prodávajícímu do 14-ti kalendářních od data odstoupení od kupní smlouvy na adresu: Skotchka Ostrava, Reální 4, 702 00 Ostrava 1
 3. Zboží bude zasláno zpět jako běžný balík, zásilky na dobírku nebudou prodávajícím přijaty!
 4. Ve vrácené zásilce musí být vložen původní doklad o prodeji(kopie) a číslo bankovního účtu pro odeslání platby.
 5. Vrácené zboží nesmí být použité, poškozené nebo jinak znehodnocené.

Záruka

 1. Délka záruční doby se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění. Není-li uvedeno jinak, je záruční doba pro spotřebitele 24 měsíců.
 2. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.
 3. Podle charakteru vady má kupující při uplatnění záruky právo:
  • jde-li o vadu odstranitelnou, na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady. Pokud není možné, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti. Není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy;
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží. Pokud není výměna možná, má zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy
 4. Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého uplynula dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a nesprávným používáním výrobku. Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou.

Reklamace zboží

 1. Reklamace lze uplatnit po celou záruční dobu přímo na adrese prodávajícího.
 2. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Prodávající je oprávněn dohodnout se s kupujícím na prodloužení této lhůty. V případě překročení maximální lhůty pro vyřízení reklamace má kupující nárok na výměnu zboží za nové. Pokud výměna není možná, má právo na odstoupení od kupní smlouvy.
 3. V případě reklamace má kupující(zákazník) právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací (dopravné, poštovné apod. v nutné výši). Toto ustanovení se vztahuje na kupujícího,který je konečným spotřebitelem. Kupující - jiný subjekt si hradí náklady na přepravu vždy v plné výši.
 4. Postup při uplatnění reklamace:
  • o reklamaci je kupující povinen prodávajícího nejdříve informovat emailem na adrese: a následně odeslat zásilku s kopií dokladu o zakoupení, specifikací vady a návrhem na požadovaný způsob vyřízení reklamace na adresu: Skotchka Ostrava, Reální 4, 702 00 Ostrava 1
  • prodávající neakceptuje odeslání reklamovaného zboží na dobírku,zasílejte tedy běžnou balíkovou poštou(doporučujeme zásilku připojistit)
  • prodávající vrátí kupujícímu finanční prostředky dohodnutým způsobem (zpravidla na bankovní účet)
 5. Reklamaci zásilky, tj. poškození či jiné nesrovnalosti při přepravě a doručení, má kupující právo uplatnit bezprostředně po převzetí u přepravce a oznámit bez prodlení prodávajícímu.

Provozovatel eshopu: Dušan Rohel, Reální 4, 702 00 Ostrava 1, IČ: 48782416, DIČ: CZ520114353

Obchodní podmínky jsou platné od 1.2.2018.


    Prodejna Ostrava

Tento shopík jsme otevřeli někdy v květnu 2002. Dlouhodobě se věnujeme board sportům, kitesurfing, skate a longboarding, ski a snowboarding atd. Nabízíme veškerý sortiment k těmto sportům , ale také bohaté zkušenosti. Najdete u nás také servis sportovních potřeb či půjčovnu.

    Novinky prodejny
  Rychlý kontakt
  Skotchka Ostrava

Reální 4
702 00 Ostrava 1

+420 604 865 501

www.skotchka.cz